Agenda
01-02 Darttoernooi
15-02 Hawaii party
15-02 Kampioenenparade
12-06 Special Olympics 2020
01-07 Jubileumreceptie
Overzicht >>
 

Wedstrijden deze week
Zondag 19-01
TijdWedstrijd
13:15 Refleks 6 - Sperwers 2
13:15 Phoenix 3 - Refleks 4
14:25 Refleks 5 - Fortuna 5
14:30 GG/IJskoud de Beste 4 - Refleks 3
Zaterdag 25-01
TijdWedstrijd
09:25 Refleks B1 - Achilles B1
10:00 Maassluis F2 - Refleks F2
10:10 Dubbel Zes F1 - Refleks F1
10:25 Refleks D1 - KZ/Thermo4U D1
11:15 Dubbel Zes D2 - Refleks D3
11:25 Refleks A2 - Valto A2
11:45 Avanti/Post Makelaardij E5 - Refleks E3
12:00 ONDO (G) D2 - Refleks D2
12:30 Refleks B2 - Tempo B4
12:35 Refleks A1 - VEO A1
13:15 Excelsior (D) C4 - Refleks C3
13:15 Fortuna C2 - Refleks C1
13:15 Korbis E1 - Refleks E1
14:00 ODO A2 - Refleks A3
14:30 Valto 9 - Refleks 7
19:20 Refleks 2 - VEO 2
20:35 Refleks 1 - Exakwa 1
 
 
 
 
 
Huishoudelijk regelement

VERENIGING
Artikel 1.

 1. De vereniging is genaamd: "REFLEKS".
 2. De vereniging is gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland.
 3. Het wedstrijdtenue omvat een paars verenigingsshirt, een zwarte korte broek voor de heren, een zwart rokje bij de dames en witte sokken of kousen.
 4. Tijdens het seizoen verschijnt het cluborgaan tweewekelijks genaamd: "REFLEKTOR" op de website.
 5. Het clubhuis is gelegen op het sportcomplex Prinses Irene, Schaapweg 2D, 2285 SP te Rijswijk en is genaamd: "DUPLEKS".

LIDMAATSCHAP
Artikel 2.

 1. Het lidmaatschap kan verkregen worden door het invullen en ondertekenen (bij minderjarigheid dient de wettelijke vertegenwoordiger mee te ondertekenen) en doen toekomen van het aanmeldingsformulier aan de ledenadministratie van de vereniging.
 2. De namen van nieuwe leden worden door middel van het cluborgaan ter kennis aan de leden gebracht. Indien binnen 30 dagen na genoemde publicatie schriftelijk bezwaar wordt aangetekend tegen toelating van het nieuwe lid, beslist het Bestuur over het lidmaatschap.
 3. Van alle leden dient tenminste één goed gelijkende pasfoto te worden ontvangen.
 4. Aan elk lid wordt kenbaar gemaakt waar de statuten en het Huishoudelijk reglement gevonden kunnen worden.
 5. Aan een lidmaatschap hangt de verplichting om verenigingstaken uit te voeren.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per einde verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Een niet tijdige opzegging doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, indien naar het oordeel van het Bestuur van het lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Jeugdleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald; minderjarige zijn niet benoembaar in een bestuursfunctie. 

BESTUUR
Artikel 3.

 1. Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, die door de Algemene Leden Vergadering gekozen en benoemd worden. De voorzitter wordt door de Algemene Leden Vergadering in functie gekozen; het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het nieuw gekozen bestuur stelt in de eerstvolgende vergadering na een verkiezing, met uitzondering van het in functie gekozen bestuurslid, de taken vast.
 2. Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en is belast met de uitvoering van de besluiten van de Algemene Leden Vergadering.
 3. Het Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door:
  - de Technische Commissie (TC)
  - de Jeugd Technische Commissie (JTC)
  - de Kantine Commissie (KC)
  - de Public Relations en Communicatie (PRC)
  - de Jeugd Ontspannings Commissie (OC)
  - de Ontspannings Commissie (JOC)
  - de Sponsor Commissie (SC)
  of anders te benoemen commissies. Genoemde commissies bezitten geen rechtspersoonlijkheid; deze is voorbehouden aan het bestuur.
 4. De Kascontrolecommissie (KCC) voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van de Algemene Leden Vergadering.
 5. Het Bestuur vergadert éénmaal per maand of vaker als daar reden toe is.
 6. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en reglementen.
 7. Tot de taken van de secretaris behoren het zorgdragen voor de administratie van de vereniging. Hieronder wordt onder andere verstaan:
  - het bijhouden van alle in- en uitgaande stukken;
  - het notuleren van vergaderingen;
  - het namens het bestuur uitbrengen van een schriftelijk jaarverslag op de Algemene Ledenvergadering;
  - het bijhouden van de ledenadministratie;
  - het beheren van het verenigingsarchief.
 8. De penningmeester draagt zorg voor de financiële administratie van de vereniging. Hieronder wordt onder andere verstaan:
  - het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden;
  - het betaalbaar stellen van alle door het Bestuur goedgekeurde uitgaven;
  - het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven.
 9. De penningmeester is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Leden Vergadering, het bestuur en aan de Kascontrolecommissie.
 10. Bestuursleden treden aan voor een periode van twee jaar. Na deze periode treedt het betreffend bestuurslid af en stelt zich al dan niet herkiesbaar.
 11. Het bestuur geeft toestemming aan een lid om toe te treden in een commissie.
 12. Het bestuur mag ook leden van een commissie uit zijn functie ontheffen.
 13. Een commissie kan worden ontbonden door het bestuur.
 14. Bestuursleden hebben het recht om vergaderingen van de commissies bij te wonen; de commissies zijn verplicht tijdig aan het bestuur kennis te geven van te houden vergaderingen, met zo mogelijk opgave van agendapunten.
 15. Het bestuur kan leden benoemen, zijnde werk- of projectgroepen, die zich met een specifieke door het bestuur gestelde taak binnen de vereniging gaan bezighouden. 

TECHNISCHE COMMISSIE (TC)
Artikel 4.

 1. De TC coördineert alle activiteiten op het gebied van korfbalsport ten behoeve van junioren en senioren.
 2. De TC is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams, met inachtneming van de kwaliteiten en de persoonlijke keuze van de spelers/speelsters voor het spelen op de zaterdag dan wel de zondag.
 3. De TC draagt zorg voor het onderhoud en beschikbaarheid van alle materialen die benodigd zijn voor het uitoefenen van de korfbalsport.
 4. De TC bestaat uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter zitting heeft in het bestuur.
 5. De voorzitter TC leidt de TC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 6. De TC draagt zorg voor het goede verloop van alle wedstrijden die in of buiten competitieverband (doch georganiseerd door de vereniging) worden gespeeld.
 7. De TC wijst uit haar midden een secretaris aan. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de TC;
  - het zenden van de notulen aan de secretaris van het bestuur;
  - het contact houden met de bond.
 8. De TC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
 9. De scheidsrechterscommissie is verantwoording verschuldigd aan de TC voor het aanwijzen van (gekwalificeerde) scheidsrechters voor alle georganiseerde wedstrijden.
 10. De TC vraagt verantwoording aan de penningmeester van het bestuur wanneer er uitgaven worden gedaan.

JEUGD TECHNISCHE COMMISSIE (JTC)
Artikel 5.

 1. De JTC coördineert alle activiteiten op het gebied van korfbalsport ten behoeve van Kangoeroe tot de junioren leeftijd.
 2. De JTC is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams, met in achtneming van de kwaliteiten en de persoonlijke keuze van de spelers/speelsters.
 3. De JTC draagt zorg voor het onderhoud en beschikbaarheid van alle materialen die benodigd zijn voor het uitoefenen van de korfbalsport.
 4. De JTC bestaat uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter verantwoording aflegt aan de voorzitter TC.
 5. De voorzitter JTC leidt de JTC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 6. De JTC stuurt de wedstrijdsecretaris aan. De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor het goede verloop van alle wedstrijden die in of buiten competitieverband (doch georganiseerd door de vereniging) worden gespeeld.
 7. De JTC wijst uit haar midden een secretaris aan. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de JTC;
  - het zenden van de notulen aan de secretaris van het bestuur.
 8. De JTC vraagt verantwoording aan de voorzitter van de TC wanneer er uitgaven worden gedaan.

KANTINE COMMISSIE (KC)
Artikel 6.

 1. De KC draagt zorg voor een spoedig verloop van alle evenementen, die binnen de vereniging in- of om het clubhuis "DUPLEKS" worden georganiseerd, en draagt zorg voor een verantwoord exploitatiebeleid.
 2. De KC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor de exploitatie van de kantine.
 3. De KC bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende KC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter KC leidt de KC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De KC zendt na een vergadering de notulen naar de secretaris van het bestuur.
 6. De penningmeester van het bestuur is belast met het beheren van de geldmiddelen van de KC.
 7. De KC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 8. De KC vraagt verantwoording aan de penningmeester van het bestuur wanneer er uitgaven worden gedaan.

PR EN COMMUNICATIE COMMISSIE (PRC)
Artikel 7.

 1. De PRC draagt zorg voor alle op het gebied van communicatie, publiciteit en ledenwerving gelegen activiteiten die ten behoeve van de vereniging worden georganiseerd.
 2. De PRC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor onder Artikel 7 punt 1 genoemde evenementen.
 3. De PRC bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende PRC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter PRC leidt de PRC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De PRC wijst uit haar midden een redacteur aan die eindverantwoordelijke is voor wat betreft de plaatsing van alle artikelen. Bij twijfel zal de redacteur tenminste twee bestuursleden raadplegen. Aftredende redactieleden zijn direct herkiesbaar.
 6. De PRC zendt na een vergadering de notulen naar de secretaris van het bestuur.
 7. De redactie draagt zorg voor het redigeren en vervaardigen van het cluborgaan "REFLEKTOR".
 8. De PRC is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.
 9. De PRC vraagt verantwoording aan de penningmeester van het bestuur wanneer er uitgaven worden gedaan.

(JEUGD) ONTSPANNINGS COMMISSIE ((J)OC)
Artikel 8.

 1. De (J)OC draagt zorg voor alle niet op het gebied van de korfbalsport gelegen ontspanningsactiviteiten die ten behoeve van leden en niet-leden worden georganiseerd.
 2. De (J)OC draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor onder Artikel 8 punt 1 genoemde evenementen.
 3. De (J)OC bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende (J)OC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter (J)OC leidt de (J)OC vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De (J)OC wijst uit haar midden een secretaris aan.
 6. De (J)OC zendt na een vergadering de notulen naar de secretaris van het bestuur.
 7. De (J)OC vraagt verantwoording aan de penningmeester van het bestuur wanneer er uitgaven worden gedaan.
 8. De (J)OC is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

NEVEN INKOMSTEN COMMISSIE (NIKOM)
Artikel 9.

 1. De NIKOM draagt zorg voor extra financiële inkomsten ten behoeve van de vereniging.
 2. De NIKOM draagt zorg voor het onderhoud van alle materialen voor zover deze van belang zijn voor de onder artikel 9 punt 1 genoemde evenementen.
 3. De NIKOM bestaat uit tenminste drie leden. Aftredende NIC leden zijn direct herkiesbaar.
 4. De voorzitter NIKOM leidt de NIKOM vergaderingen en is belast met de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De NIKOM wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.
 6. De secretaris is belast met:
  - het notuleren van de vergaderingen van de NIKOM;
  - het in afschrift zenden van de notulen aan de secretaris van het Bestuur.
 7. De penningmeester is belast met:
  - het beheren van de geldmiddelen;
  - het zorgdragen voor de financiële administratie, waarvan minimaal éénmaal per kwartaal rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de penningmeester van de vereniging.
 8. De NIKOM is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 

KAS CONTROLE COMMISSIE (KCC)
Artikel 10.

 1. De KCC treedt op als controleapparaat van de ledenvergadering en dient erop toe te zien dat de financiële middelen op de juiste wijze worden beheerd en geadministreerd.
 2. De KCC dient de financiële administratie van zowel de penningmeester van de vereniging, als de penningmeesters van de commissies minimaal eenmaal per boekjaar te controleren en brengt daarvan schriftelijk verslag uit aan het Algemene Vergadering.
 3. De KCC wordt door de Algemene Vergadering benoemd. De KCC bestaat uit drie leden en twee reserveleden, die geen deel uit mogen maken van het Bestuur of penningmeester zijn van een door de KCC te controleren commissie.
 4. De KCC is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering en brengt advies uit inzake d‚charge verlening van de penningmeester van de vereniging 

SLOTBEPALINGEN
Artikel 11.

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet dan wel bij strijdigheid of onduidelijkheid van de hierin genoemde bepalingen, beslist het Bestuur.

Artikel 12.

Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking direct na de goedkeuring door de Jaarlijkse Ledenvergadering.

E-mailadres:

Wachtwoord:

Blijf ingelogd
Wachtwoord vergeten?

BestUURtje
Log in om de keek op de
week te lezen.

Verjaardagen
19Karin Engel - Rosenveldt(49)
20Wouter Breman(23)
22Tijs Wolferink(4)
23Aniek Kempeneers(23)
24Isabelle Bos(12)

Volg Refleks via facebook.com/kvrefleks Volg Refleks via twitter.com/kvrefleks