Agenda
01-07 Jubileumreceptie
12-06 Special Olympics 2021
Overzicht >>
 

Wedstrijden deze week
Er zijn geen wedstrijden
deze week.
 
 
 
 
 
Statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

 1. De vereniging is een fusie van de vereniging "Korfbal Vereniging Rijswijk", afgekort K.V.R., opgericht op 29 september 1956, en de Rijswijkse Christelijke Korfbalvereniging "Ontwikkeling Door Sport" afgekort O.D.S., opgericht op 16 juni 1960.
 2. De vereniging draagt de naam "REFLEKS" en is gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland, hierna te noemen: vereniging De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

DUUR
Artikel 2

Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met eenendertig mei daaraanvolgend.

BOEKJAAR
Artikel 3

Het boekjaar valt samen met het verenigingsjaar.

DOEL
Artikel 4

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de sport, in het bijzonder de korfbalsport. De vereniging eerbiedigt de persoonlijke vrijheid van haar leden om te kiezen voor het spelen op zaterdag dan wel zondag, binnen de door het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond gestelde normen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. lid te zijn van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond;
  b. deel te nemen aan de door het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  c. trainingen aan de leden te geven;
  d. wedstrijden te doen houden en evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
  e. het uitgeven van een officieel verenigingsorgaan;
  f. alle andere daartoe dienstige middelen, welk het doel kunnen bevorderen, voorzover niet in strijd met de wet en/of deze statuten.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5

 1. De vereniging kent jeugdleden, leden, kaderleden, ereleden, leden van verdienste en niet spelende leden.
 2. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, die zich door middel van het vastgestelde inschrijfformulier als lid bij het bestuur hebben aangemeld en die alszodanig door het bestuur tot de vereniging zijn toegelaten. Jeugdleden worden leden door het bereiken van de zestienjarige leeftijd.
 3. Leden zijn de natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, die zich door middel van het vastgestelde inschrijfformulier als lid bij het bestuur hebben aangemeld en die als zodanig door het bestuur tot de vereniging zijn toegelaten.
 4. Bij niet toelating als lid door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 5. Kaderleden zijn de natuurlijke personen, die als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd, dan wel worden benoemd wegens hun functie in de vereniging.
 6. Ereleden zijn de natuurlijke personen, die als zodanig wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.
 7. Leden van verdienste zijn de natuurlijke personen, die als zodanig wegens hun verdiensten voor de vereniging door de Algemene Vergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.
 8. Niet spelende leden zijn natuurlijke personen die zich door middel van het vastgestelde inschrijfformulier, als niet spelend lid bij het bestuur hebben aangemeld en die als zodanig door het bestuur tot de vereniging zijn toegelaten. Waar in deze statuten sprake is van leden of lidmaatschap, wordt daaronder de jeugdleden, leden, kaderleden, ereleden, leden van verdienste en niet spelende leden en hun lidmaatschap mede begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

Artikel 6

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting;

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Een niet tijdige opzegging doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, indien naar het oordeel van het bestuur van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Een lid kan binnen vier weken, nadat het lid een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld, door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden, wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap, te voldoen. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, indien naar oordeel van het bestuur van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, off de vereniging op onredelijk wijze benadeelt. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld met opgave van redenen van dit besluit. Betrokkene staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de Algemene Vergadering is genomen, binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
   

DONATEURS
Artikel 8

 1. De vereniging kent donateurs
 2. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging te steunen met een jaarlijkse bijdrage. De minimale grootte van deze bijdrage wordt door het Algemene Vergadering vastgesteld.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en plichten dan die, welke hun krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en plichten kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Toelating en opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 6. Donateurs hebben tijdens een Algemene Vergadering geen stemrecht.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 9

 1. De leden zijn verplicht:
  a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de Algemene Vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
  b. De belangen van de vereniging, het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en van de korfbalsport in het algemeen niet te schaden.
 2. Behalve in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering. 

STRAFFEN
Artikel 10

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen en nalaten, dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond of waardoor de belangen van de korfbalsport in het algemeen worden geschaad.
 3. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtreding, als bedoeld in lid 1 en in lid 2, de volgende straffen op te leggen:
  a. boete;
  b. berisping;
  c. schorsing;
  d. ontzetting;
  In geval van schorsing kan het bestuur het betreffende lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten ontzeggen gedurende de periode dat het lid geschorst is. De hoogte van de boete is gelijk aan de door het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond opgelegde boete.

GELDMIDDELEN
Artikel 11

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. bijdragen van leden en donateurs;
  b. entreegelden;
  c. andere inkomsten.
 2. De leden en donateurs zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een bijdrage, ook wel contributie genaamd, die wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 3. De leden dienen hun jaarlijkse bijdrage (contributie) per kwartaal te voldoen. Een met redenen omkleed verzoek kan het bestuur doen besluiten om bij uitzondering de jaarlijkse bijdrage (contributie) per maand te laten voldoen.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 5. Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

BESTUUR
Artikel 12

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de Algemene Vergadering gekozen en benoemd worden. De benoeming geschiedt uit de leden, welke meerderjarig zijn.
 2. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen; het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk der drie genoemde functionarissen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan ëén functie bekleden.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de Algemene Vergadering meegedeeld. Een voordracht gedaan door de stemgerechtigde leden moet tenminste tweemaal vier en twintig uur vóór de aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
 5. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.
 6. Het bestuur kan in bestaande vakatures tijdelijk tot de eerstvolgende Algemene Vergadering voorzien, doch ten hoogste tot een aantal van minder dan de helft van het aantal gekozen bestuursleden.
 7. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid, met uitzondering van de voorzitter, diens taak vast en doet hiervan in het verenigingsorgaan een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.
  Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 8. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van diens voorganger in.
 9. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan, dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van het orgaan dat hem heeft benoemd vereist. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 10. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd, tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 13

 1. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij één van de bestuursleden anders wenst.
 2. Van de verhandelingen in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld. 

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het besluiten tot:
        I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, van een door de Algemene Vergadering te bepalen bedrag, te boven gaan.
        II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;
            b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
            c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
            d. het aangaan van dadingen;
            e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen
  uitstel kunnen lijden;
            f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3. bepaalde, wordt de vereniging vertegenwoordigd door tenminste 2 bestuursleden.
 6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid zich te laten bijstaan en/of te laten vertegenwoordigen door een voor hem terzake kundige(n).
 7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 t/m 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de in artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt -behoudens verlenging door de Algemene Vergadering- binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. a. Algemene Vergadering kiest jaarlijks een kascommissie bestaande uit drie meerderjarige leden
  en twee plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur en de onder zijn verantwoording ingestelde commissies zijn verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.
 5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van andere leden in de kascommissie.
 6. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording sterkt het bestuur tot decharge.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid conform de wettelijke bepalingen te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een Algemene Vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  a. vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering
  b. jaarverslag van de secretaris;
  c. jaarverslag van de penningmeester;
  d. verslag van de kascommissie;
  e. jaarverslagen van de overige commissies;
  f. vaststelling van de begroting;
  g. vaststelling van de contributie;
  h. verkiezing bestuursleden;
  i. verkiezing van de kascommissie;
  j. rondvraag.
 4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;
 5. De Algemene Vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt in het verenigingsorgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door plaatsing van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dag- of weekblad.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17

 1. Alle leden, voorzover niet geschorst, hebben toegang tot de Algemene Vergaderingen.
 2. Stemgerechtigd zijn alle leden, voorzover niet geschorst, waarbij de volgende steminvloed geldt:
  a. één stem voor leden tot zestien jaar;
  b. drie stemmen voor leden van zestien jaar en ouder.
  Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 4. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij een schriftelijke stemming wordt door het bestuur uit de Algemene Vergadering een stembureau ingesteld, dat de Vergadering mededeling doet betreffende de stemmenverhouding over de aan de orde zijnde stemming.
 5. Bij stemming over zaken en personen wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
  Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  Bij het staken der stemmen over personen bij de eerste stemming, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij een herhaald staken der stemmen over personen beslist het lot. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 6. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  a. niet beschreven zijn;
  b. zijn ondertekend;
  c. onleesbaar zijn;
  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan ‚‚n naam bevatten;
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 7. Een door de Algemene Vergadering genomen besluit is bindend. 

Artikel 18

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig op bij de Algemene Ledenvergadering. Ontbreken beiden, dan treden anderen door het bestuur aan te wijzen bestuursleden als zodanig op. Wordt ook op deze wijze hierin niet voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door de secretaris of de aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden in het verenigingsorgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de Algemene Vergadering te worden vastgesteld. 

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste zeven dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging voor de vergadering in het verenigingsorgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien laatstgenoemd quorum niet wordt bereikt, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het vereiste quorum der aanwezigen, een besluit kan worden genomen, mits met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het in de leden 1 t/m 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de Algemene Vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met Algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notari‰le akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het verenigingsorgaan. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
 6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 20

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Indien laatstgenoemd quorum niet wordt bereikt, kan op een volgende Algemene Vergadering alsnog ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met een meederheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste lid en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste zeven dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die, ten tijde van het besluit tot ontbinding, lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dat tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 4. De vaststelling van een huishoudelijk reglement geschiedt niet door middel van een notariële akte en behoeft niet te worden ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

BEGRIPSBEPALING
Artikel 22

Waarin in deze statuten gesproken wordt over leden, zijn mede begrepen de wettelijke vertegenwoordigers van deze leden.

SLOTBEPALING
Artikel 23

In gevallen waarin de statuten niet voorzien dan wel bij strijdigheid of onduidelijkheid harer bepalingen beslist het bestuur.

E-mailadres:

Wachtwoord:

Blijf ingelogd
Wachtwoord vergeten?

BestUURtje
Log in om de keek op de
week te lezen.

Verjaardagen
7Amber Lager(21)
8Tess Franken(11)
10Joke van Lith(60)
11Fleur van Mansvelt(17)
11Xander Voogt(7)

Volg Refleks via facebook.com/kvrefleks Volg Refleks via twitter.com/kvrefleks